در شهر قرون وسطايي، طبقات فرادست و فرودست در خيابان يا در بازار، همچنان‌كه در كليساي جامع، دوش به‌دوش يكديگر حركت مي‌كردند: ثروتمندان سوار بر اسب بودند اما ]براي عبور فقرا با باري كه بردوش داشتند يا گداي كوري كه با عصايش به‌دنبال كناررفتن از سرراه بود، منتظر مي‌ماندند. حال، با گسترش خيابانهاي عريض، جدايي‌گزيني اين دو طبقه به شكل

دانلود فیلتر شکن اولترا در شهر قرون وسطايي، طبقات فرادست و فرودست در خيابان يا در بازار، همچنان‌كه در كليساي جامع، دوش به‌دو