دانلود فیلتر شکن قوی برای اندروید با لینک مستقیم ساختمان را از معماري

توسعة اكيد هنر استحكامات نظامي، توجه خاص در ساختمان را از معماري به مهندسي، از طرح زيباشناختي به محاسبات عيني وزن، عدد و موقعيت منتقل نمود كه پيش درآمدي بر ]ساختار [ گسترده‌ي ماشيني بود. اما به‌طور اخص، تصوير محدود شهر قرون وسطايي، با فواصل كوتاهش ]كه پياده گز مي‌شد[، چشم‌انداز بسته‌اش، فضاهاي سرهم بندي شده‌اش را به جهان گسترده‌ي