دانلود تحریم‌گذر Freegate 7.64   جدیدترین ورژن

 

]] تصويرسمت راست از رديف وسط[ تئاتر سن‌كارلو در ناپل ايتاليا: الگوي بسياري از تئاترها و اپراها كه به‌دنبال آن ساخته شدند. تئاتر در اين‌دوره تسلط داشت و معماري به صحنه‌ي نقاشي تبديل شد. زندگي طبقات فرادست تلاشي براي به صحنه‌درآوردن يك نمايش خوب يود: نخبه‌گان نقش سخنگوي‌ اجتماع را برعهده داشتند . از قرن شانزدهم به بعد، ساختن تئاتر در ايتاليا رونق گرفت: يكي از اولين تئاترها، تئاتر المپيكو  دانلود  Freegate 7.64 جدیدترین ورژن در ويسنزا بود كه بوسيله‌ پالاديو طراحي شد و توسط اسكاموزي در ۱۵۸۴م. ساخته شد. كوچ و جابجائي تئاتر از كليسا به دربار، و اسكان گروه بازيگران خانه‌بدوش در يك محل دائمي، از مشخصات توسعة شهري بود: حتي تئاترهاي مردمي انگلستان تحت نظارت اشراف بود.