قند شکن اینستاگرام

كالاهاي مرسوم پايتخت ] درمابقي[ كشور بود. سبك‌هاي بي‌ثبات قند شکن اینستاگرام مادرشهر، متانت و هوشياري پيشه‌وران را به‌موازات از هم‌گسستن تمايلات فردي و ارجحيتهاي سنتي سازنده و مصرف‌كننده، تحليل برد. برخي از نشانه‌هاي وضعيت فوق در قرن شانزدهم آشكار شده بود؛ براي آقاي استو: پاسخ به اتهام قند شکن اینستاگرام

كساني‌كه، لندن را به نابودي و اضمحلال بسياري از شهرهاي قديمي، شهركهاي شركتي، و بازارهاي موجود دراين قلمرو‌ها متهم مي‌كنند(رنج‌آور است…) اما راجع به خرده‌فروشان و