فیلتر شکن مناسب برای تلگرام

به‌عنوان ميراث اصلي به سرمايه‌داري رسيد)، به مفهوم مرگ صنايع مصرفي شهرهاي ايالتي بود. فیلتر شکن مناسب برای تلگرام سرانجام آنها وادار شدند براي بازارهاي دوردست ناشناس توليد نمايند و يا بكلي صنايع خود را از دست بدهند. تأثير اين امر در نظام غيرمنطقه‌اي توليد و توزيع در حال حاضر قابل مشاهده مي‌باشد. اقتصاددانان غالباً آنرا با اثرات طبيعي تخصص‌گرائي منطقه‌اي خلط مي‌كنند. در اين اقتصاد، فیلتر شکن مناسب برای تلگرام تمركزگرايي شهرمركزي دورة باروك، كه مستلزم اتلاف هزينه در حمل و نقل بود به ويژگي خاص تبديل شد. ”بزرگي و حجم شهر لندن به‌طور قابل‌ملاحظه‌اي بر تجارت