کانال فیلترشکن در تلگرام قرارگرفتند

خارج از دسترس‌

قرارگرفتند

. فقط در دربار پادشاهان بود كه اين اجزاء مجدداً‌ با همديگر متحد شدند تا كلّ جديدي را در راستاي منافع انحصاري شركاي قدرت شكل دهند. ما شاهد آن بوديم کانال فیلترشکن در تلگرام قرارگرفتند كه چه چيزي جايگزين كليساي جامع قرون وسطا شد. اما چه چيزي جايگاه خدا را اشغال كرد؟ در اينجا اين تبديل و تبدل را فقط مي‌توان برحسب كفر و زندقه پيگيري كرد. حاكم مطلق به‌واسطه‌ حق الهي موقعيت الوهي را غصب كرد و مدعي جلال و جبروت خدايي شد؛ وي حتي خود را خداي آفتاب-مدعاي کانال فیلترشکن در تلگرام قرارگرفتند موهوم فرعون و يا اسكندر-ناميد. در آئين جديد، جايگاه مريم باكره، قدرتمندترين شفيع ملكوت اعلاء، به تصرف شاهزاده‌ خانم‌ها درآمد. قدرت و امراي ملكوت