فیلترشکن مخصوص تلگرام 

فیلترشکن مخصوص تلگرام مي‌نويسد جديد دراتحاد كامل با حكومت، دربارياني بودند كه در اطراف تخت سلطنت فیلترشکن مخصوص تلگرام مي‌نويسد

ازدحام نموده و مراتب سرسپردگي خود را اعلام مي‌نمودند. معادل اين معني، دور از اذهان پرهيزكار قرن هفدهم نيز نبود. برويه مي‌نويسد ”كسي كه سيماي پادشاه را سعادت اعلا مي‌داند، و زندگي خود را در تماشاي او و در تيررس نگاه او بودن مي‌گذارند، تا اندازه‌اي چگونه‌ زيستن در خدا را كه مايه مباهات و شعف قدسين است درك خواهد نمود.“