فیلتر شکن ۳۶۰

نمي‌كرد، پادشاه دينارهاي آخر فقرا را به‌منظور بخشش و اعطاي فیلتر شکن ۳۶۰ طلا به ثروتمندان چپاول مي‌كرد. و همچنين بود سياست كلي اعطاي امتيازات و حقوق انحصاري: اگر كسي به امتياز خاصي نياز داشت، حتي ساختن يك خانه، مي‌بايست قيمت آن‌را پرداخت نمايد. رشد بوروكراسي براي نظارت بر اين دقايق و مضافاً توزيع امتيازات، بارتحميلي فیلتر شکن ۳۶۰

بر جامعه را سنگين‌تر كرد: اداره‌ي سرگرداني سهلترين ابزار تأمين مالي مستخدمين و فرزندان كوچكشان بود: از سن ‌پطرز‌بورگ تا وايت‌هال اين اداره تيول مادام‌العمر طبقه‌ي فرادست جامعه بود. مرسيه