نظم ماشيني بود كه نه برمبناي خون، همسايگي فیلتر شکن قوی يا خويشاوندي و عواطف، بلكه بر تبعيت از پادشاه حاكم اتكا داشت: و اما متحد الشكل بودن نيز از همين هدف تبعيت مي‌كرد كه به معني متحدالشكل بودن ديوانسالاران، با دخمه‌هاي لانه كبوتري شان ]ادارات[،  فیلتر شکن قوی بايگاني هايشان، روبان قرمزشان ، و ابزارهاي بيشمارشان براي تنظيم و نظام‌مند نمودن جمع آوري ماليات‌ها بود. ارتش ابزار ظاهري تثبيت اين الگوي زندگي،  فیلتر شکن قوی و بازوي اقتصادي آن سياستهاي سرمايه داري سوداگرا بود و ارتش دائمي، بورس، ديوانسالاري و دادگاه نهادهاي نمادين آن بود. نوعي هماهنگي بنيادين برتمامي اين