دانلود فیلتر شکن قوی برای اندروید با لینک مستقیم

 

در رشد دولت مدرن، سرمايه داري، فنون و جنگ نقش تعين كننده‌اي بر عهده داشتند. اما برتري يكي بر ديگري غير ممكن مي‌باشد. هر كدام از اين مولفه‌ها از طريق علل و عوامل دروني و در پاسخ به شرايط محيطي همسان تكوين يافتند و دولت نيز در موازات آنها رشد كرد. آموزه‌ي مدرنيستي قدرت مطلقه‌ي سياسي چگونه نضج گرفت؟ چرا استبداد سياسي به آساني از تمركز گرائي‌هاي پايتخت اقتصادي و حاكميت سياسي كه در شهرهاي ايتاليائي قرن چهاردهم كه داراي بيش از يك اتحاديه صنفي و بيش از يك خانواده در مبارزه براي موقعيت بودند، بوجود آمد؟ چگونه شيوه استبدادي با خلق مستبدهاي بزرگ نظير تئودور و مستبدين كوچك نظير حاكمان دولتهاي مناطق آلماني زبان، در سراسر اروپا گسترش يافت-مستبدهايي كه قرينه‌ي آنها و برخي مواقع مبادي تولد آنها در ميان بازرگانان و سرمابه داران جديد قرار داشت؟ نام ديگري براي قدرت مطلقه در حال نضج وجود دارد: كه مي‌توان آنرا توهم باروت ناميد.