سایفون شهر بزرگ با توجه به اين وجوه تسامح، داراي همان امتيازاتي شد سایفون كه روزي نمايشگاههاي بين‌المللي از آن برخوردار بودند؛ بدين ترتيب كه بزرگي و وسعت شهر آن را به محل اختفاي بسيار جالبي مبدل مي‌ساخت. متروپليس  دانلود سریع سایفون در خيابان‌هاي بي‌انتهايش، پناهگاهي را در مقابل چشمان فضول تدارك مي‌كرد: در متروپليس، ميخوارگي كه مي‌توانست نوعي مضحكه‌ي عمومي باشد به نقطة ضعف سایفون خصوصي تبديل شد؛ رابطه‌ي نامشروع كه مي‌توانست به از هم گسيختگي خانواده‌اي شهرستاني منجر شود با حداقل تظاهرات بيروني در متروپليس به اوج خود مي‌رسيد. زن و مرد از همبستر شدن در هتل متروپليتن كمتر از صرف شام در يك رستوران شهر كوچك متحمل خطر اراجيف و شايعه بودند.