بود عيناً به‌مثابه معادلات لئوناردو داوينچي، قوی ترین فیلتر شکن  گاليله، نيوتون و دكارت براي نظم بسيار قوی ترین فیلتر شکن  محدود مكانيكي كه دستاوردهاي تمدن ماشيني بر آنها استوار بود كارآمد از آب درآمد.دانلود سایفون اصلاح گام‌به‌گام شهرها، آثار بهداشت‌كاراني چون چادويك و ريچاردسون ، طراحاني نظير آلمستد ، معماران آينده‌نگري چون پاركر و رايت ، مباني مشخصي براي زيست محيط جمعي بنيان نهادند كه بهترین فیلتر شکن در آن الزامات توليد مثل، پرورش، تكوين روانشناختي و فراگردهاي اجتماعي مي‌توانست آن طور كه شايدوبايد ساخته‌و‌پرداخته شوند.