بهترین فیلتر شکن برای ویندوز

جنبش شهري از قرن دهم ميلادي به اين سو، داستان سكونتگاه‌هاي شهري قديمي است كه كم و بيش به شهرهاي خود فرمان تبديل مي‌شدند. و ]يا[ سكونتگاه‌هاي جديدي بودند كه در سايه‌ي حمايت فئودال‌ زميندار با اعطاي امتيازات و حقوقي، در جهت جذب گروههايي از پيشه‌وران و بازرگانان عمل مي‌كردند. منشور شهري، نوعي قرارداد اجتماعي بشمار مي‌رفت؛ شهرآزاد واجد امنيت حقوقي و نظامي و زندگي در آن بمدت يك‌سال و يك‌روز بمنزله‌ي لغو يوغ‌ بردگي بود. از اين‌رو شهر قرون وسطايي به محيطي برگزيده تبديل شد كه بسياري از ]افراد[ با مهارت، ماجراجو و خوش‌بنيه‌ترين-و احتمالاً بسيار باهوش-بخش جمعيت روستايي را در خود گردآورد.