نصب فیلتر شکن برای موبایل اندروید جهاني‌ 

محتملاً برجسته‌ترين اثر مدني مذهب آن جهاني‌ با حمايت‌هاي همه‌جانبه‌اش، تحريم‌ها و گوشه‌گيري‌هايش، تعميم رهبانيت بود. فرهنگ قرون وسطايي در ”عزلت گزيني“ مستمرش، داراي كلاستروم خود بود جائي‌كه زندگي دروني مي‌توانست ]در آنجا[ شكوفا شود. يك نفر عزلت در شب را انتخاب مي‌كرد، و شخصي ديگر عزلت در روزهاي يكشنبه و ايام روزه‌داري را