سریعترین فیلتر شکن اندروید

 

پرهيجان و پندارهاي عالم رؤيا تبيين مي‌شد: هياكل چشم باطني به همان اندازة ]تصاوير[ شبكيه واقعي بود. اگر چه پروتستانيسم در قرن شانزده شك و ظني را نسبت به ]دريافتهاي[ چشم خودسر به وجود آورد، اما آنرا براي استفاده‌ي خصوصي آداب و رسوم صومعه يعني پيوند باطني و دعا، حفظ كرد.