فیلتر شکن vpn

امروزه همچنانكه بعداً خواهيم ديد، معماري ما از غار به باغ، و از بناهاي تاريخي به خانه‌ي مسكوني انتقال يافته است. اما در گشودن ساختمانهايمان به روي روشنايي روز و فضاي بيروني، با به مخاطره‌افكندن خود، نياز به هماهنگي براي آرامش، براي تاريكي، براي خلوت دروني، براي عزلت را فراموش مي‌كنيم. صومعه هم در شكل عمومي و هم در شكل خصوص‌اش، عنصر پابرجا در زندگي انسانها در شهرهاست. بدون وجود فرصتهاي صوري براي تنهايي و تأمل،