دانلود فیلتر شکن قوی برای اندروید با لینک مستقیم آدمي مي‌بايد متعلق به يك جمع باشد: يك خانوار، ملك اربابي، صومعه و يا يك صنف، امنيتي وراي جمع وجود نداشت؛ و هيچگونه آزادي وراي تعهدات زندگي جمعي موجود نبود. انسان ]

قرون

وسطايي[ به سبك و سياق طبقه‌اش و انجمن‌اش زندگي مي‌كرد و مي‌مرد. خارج از ]قلمرو[ كليسا، برجسته‌ترين نماينده‌ي زندگي جمعي، صنف‌ها بودند. صنف در انگلستان دورة انگلوساكسونها، در وهله‌ي نخست، عبارت از برادري ديني در لواي حمايت يك قديس بود كه به‌منظور دلگرمي و آسايش گردهم مي‌آمدند، و اعضايشان را در مقابل حوادث