فیلتر شکن داخلی تلگرام

فرهنگ در تمدن، يا مثال خاص از مكانيزاسيون بي روح است كه به‌طور اخص با ظهور شهر آمريكايي مشخص مي‌شود، ]اين قضاوت[ نيز بسيار گمراه كننده است. در همان ابتداي قرون وسطا مي‌توان شاهد طرح منتظم و الگوي هندسي، با يك چهارگوش به‌عنوان مبناي تقسيمات بود. حتي صومعه‌ي سنت گال در قرن نهم ميلادي، استفاده از خطوط مستقيم و زواياي راست گوشه در پلان همكف و آرايش ساختمانها را نشان مي‌دهد. اين آرايش و

الگو بر مستعمرات نظامي و تكوين اشكال فضايي ]دورة ي[ سرمايه‌داري از نظم تقدم دارد. به‌طور كلي، مي‌توان بر اين باور بود كه طرحهاي هندسي مشخصه‌ي شهرهاي نوبنياد؛ و طرحهاي بدون نظم با قطعاتي به ابعاد و وسعت متفاوت، محصول رشد كُند و اسكان غير نظام‌مند مي‌باشد. اما اين تمايز نيز همواره صادق نيست.

۷ کدام فیلتر شکن

کدام فیلتر شکن

همه جاي شهر گسترده نشده بود. براي اينكه بدانيم فضاهاي باز چگونه تحت ساخت و ساز قرارمي‌گرف…