دانلود فیلتر شکن برای کامپیوترhotspot shield

آلمان، زندگي شهري در ۱۵۰ شهر بزرگ متمركز مي‌شد كه از آن ميان بزرگترين شهر جمعيتي بيش از ۳۵۰۰۰ نفر نداشت. تمامي آمار و ارقام كه به قرن متعاقب مرگ سياه ، مربوط مي‌شود كه جمعيت برخي از ايالتها را به نصف تقليل داد، واقعي است: اما حتي در صورتي‌كه آمار و ارقام را دو برابرنمائيم، خود شهرها در مقايسه با جمعيت انبوه شهرهاي

معاصر

، كوچك